اگر به دنبال تفاوت در آشپزی هستید و میخواهید متفاوت باشید ؟ این پست یک مرور کلی از 5 دستور العمل رایج پودر ماسالا هندی را ارائه می دهداین مقاله را دنبال کنید که پنج دستور اصلی ادویه گراماسالای هندی خدمتتان ارائه میگردد.